VERVALSING VAN DE KATY GESCHIEDENIS VAN DE SOVJETUNIE DOOR GENAY ZYUGANOV SECRETARIS VAN DE RUSSISCHE COMMUISTISCHE PARTIJ (USSR.)

Vervalsing van de geschiedenis van de Soviet periode is een van de belangrijkste instrumenten geworden voor ideologische oorlogsvoering, Die voortdurend wordt gevoerd tegen de volkeren van Rusland door vijandige buitenlandse en interne troepen. We zien open pogingen om de resultaten van de Tweede Wereldoorlog en de rol van de Sovjetunie in de overwining op nazi-duitsland en zijn satelieten te herzien. Er worden aanhoudende pogingen ondernomen om het land gelijk te stellen dat de grootste bijdrage heeft geleverd aan de redding van de mensheid van de bruine pest met een agressor. Het communisme wordt volhardend gelijk gesteld aan het fascisme en de daden van Stalin met die van Hitler.

Om kwaadwillende doelen te realiseren worden een groot aantal vervalsingen en vervalste documenten gebruikt die de rol van de Sovjetunie en Josef Stalin in de geschiedenis van de twintigste eeuw verstoren. Dergelijke documenten worden ter beschikking gesteld van de wetenschap ze worden gebruikt in educatieve boeken, artistieke en documentaire werken worden op basis van hun gemaakt. Er zijn serieuze pogingen gedaan om Russische archieven te transformeren van de opslag van geschiedenis naar een instrument van ideologische strijd. Tegelijk er zijn de meest waardevolle historische documenten weggesmeten en openlijk uitverkocht. Gebruikmakend van de promisculiteit en toegeeflijkheid van Jeltsins heerschappij bracht de omgeving van de eerste Russische president het land uit en verspilde duizenden belangrijke archief materialen waaronder enkele gemarkeerde classified top-secret of special belang. zo,n barbaarsheid heeft geen analogen in de moderne binnenlandse en buitenlandse geschiedenis. Deze anti russische ackties van de nieuw geslagen elite van het land hebben de geloofwaardigheid van de nationale archiefdienst enorm geschaad, Waardoor de autensiteit van de documenten in de repositories in diskrediet werd gebracht.

Een van de belangrijkste doelen van aanvallen en vervalsingen zijn de gebeurtenissen die voorafgingen aan de Tweede Wereldoorlog en de grote patriottische oorlog. Een daarvan die er aanzienlijk uitspringt is de zogenaamde Katyn affaire over het neerschieten van Poolse officieren bij Smolensk in de herfst van 1941.

Het is een van de hoofdthema,s geworden van de anti-Soviet en nu anti Russische propaganda, actief gebruikt tegen ons land door de meest agressieve en vijandige kringen inclusief de huidige heersende kringen van Polen.

Kayn afaire is een van de grootste politieke mythen van de twintigste eeuw geworden. Russen worden steeds meer als de schuldigen beschouwd terwijl de polen verschijnen als de slachtoffers van het totalitaire regime die medeleven en onvoorwaardelijke morele en politieke steun ontvangen van de VS, West Europese Staten.

Een belangrijk argument van de Goebbels versie over de schietpartij van de Polen door de NKVD van de USSR die door de poolse autoriteiten wordt gekoesterd bestaat uit drie documenten die in de herfst van 1992 plotseling werden ontdekt. De belangrijkste daarvan is de Beria brief aan Stalin van maart 1940 met daarin een vermeend voorstel om 27.000 Poolse officieren neer te schieten. Tegelijkertijd veroorzaken de inhoud van de brief en de omstandgheden van zijn ontdekking legitieme twijfels over de echtheid ervan. Hetzelfde geldt voor twee van de andere bewijs krachtige documenten; Het uittreksel uit de beslissig van het politburo van het Centraal Comite van 5 Maart 1940 en een brief van de voorzitter van de KGB Shelepin gericht aan Chroetsjof in 1959. Ze zijn allemaal vol met veel betekenis en spelfouten, En ook fouten in de uitvoering. ongepast voor dit niveau van documentatie. Er is voldoende bewijs om te beweren dat ze begin jaren negentig zijn gemaakt op initatief van de entourage van Jeltsin.

Er zijn onweerlegbare gedocumenteerde feiten en getuigenissen evenals direct materieel bewijs, Dat bewijst dat de Poolse officieren in de lente van 1940 niet door de NKVD werden geexecuteerd maar door de Duitse bezettings-autoriteiten in de herfst van 1941 na de verovering van het Smolensk gebied door de Wehrmacht. Deze feiten worden echter opzettelijk genegeerd en openlijk het zwijgen opgelegd door de Russische Presidentiele en overheidsstructuren.

Met het verstrijken van de tijd zijn veel van de historische mythen en verzinsels blootgelegd en weerlegd. Onder deze zijn er legendes van de Duitse spion V.I. Lenin, De tsaristische geheime politie agent J.V. Stalin en de heimelijke verstandhouding tussen de Soviet NKVD en de Duitse gestapo.Ondanks dit blijven de pogingen tot vervalsing en vervorming van de Nationale geschiedenis voortduren.

We stellen met verdriet vast dat de oprichting in 2009 van de presidentiele commissie om pogingen om de geschiedenis te vervalsen ten nadele van Rusland tegen te gaan de situatie niet heeft verbeterd de intensiteit van het werk van de vervalsers is niet afgenomen.

CPRF is voornemens zich te blijven verzetten tegen de pogingen om de Historische waarhijd te verdraaien. Hiertoe zullen we doorgaan met het gebruik van onderzoek door eerlijke historicie, publicaties in de partijendruk, Kansen in het parlementaire werk en propaganda werk onder de bevolking.

Presidium van het Centraal Comite van de CPRF vindt het nodig om voor de president van de Russische federatie de vraag te stellen over de noodzaak van een algemene en uitgebreide controle van de bewaarheid van archief-documenten. Wij dringen erop aan dat het staatshoofd een bevel geeft aan de hoofd-aanklager van de Russische federatie en de onderzoeks-commissie van de Russische federatie om een grondig onderzoek in te stellen naar de omstandigheden rond de vervalsing van documenten met betrekking tot het neerschieten van Poolse officieren.

Einde artiekelvan G.A. Zyuganov 19 Oktober 2010.